Algemene voorwaarden Embedded Fitness B.V.

Artikel 1 Wettelijke regelingen
Op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandigen van Embedded is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht de plaats waar de opdracht daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.
2.1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt op papier of elektronisch, bijvoorbeeld via de website van Embedded Fitness B.V.
2.2. Embedded Fitness B.V. : handelsnaam van de als zodanig in het handelsregister onder nummer 17214841 (Kamer van Koophandel Eindhoven) ingeschreven onderneming, als ook aan haar gelieerde ondernemingen.
2.3. opdrachtgever: de partij aan wie het aanbod van Embedded Fitness B.V. is gericht met wie Embedded Fitness B.V. de overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan producten of diensten aan deze partij worden geleverd.
2.4. Interactieve items: alle goederen, computers, programmatuur, die voorwerp zijn van enige onderhandeling, aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Embedded Fitness B.V. en opdrachtgever.
2.5. Diensten: alle werkzaamheden als training, roulatiesysteem, installatie en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige onderhandeling, aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Embedded Fitness B.V. en opdrachtgever. Onder installatiediensten vallen de werkzaamheden voor plaatsing en in werking brengen van de interactieve items exclusief bouwkundige werkzaamheden (E,W) die mogelijk voortvloeien uit de installatie.

Artikel 3 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
3.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle onderhandelingen, aanbiedingen offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door Embedded Fitness B.V van producten en/of diensten aan of ten behoeve van opdrachtgever.
3.2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op producten en/of diensten die Embedded Fitness B.V. geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan opdrachtgever doorlevert, alsmede op producten en/of diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van Embedded Fitness B.V. door een derde aan opdrachtgever worden geleverd.
3.3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden alsmede van de tussen Embedded Fitness B.V. en  opdrachtgever gesloten overeenkomsten zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Embedded Fitness B.V. en opdrachtgever zijn overeengekomen.
3.4. Embedded Fitness B.V. wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever van de hand.
3.5. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Embedded Fitness B.V. en opdrachtgever zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht worden genomen.
3.6. Indien een bepaling uit de tussen Embedded Fitness B.V. en opdrachtgever gesloten overeenkomsten en de Algemene Voorwaarden Embedded Fitness B.V. elkaar overlappen, dan prevaleren de voorwaarden van de gesloten overeenkomsten.

Artikel 4 Aanbiedingen, offerte en overeenkomst
4.1. alle aanbiedingen van Embedded Fitness B.V. zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
4.2. Offertes van Embedded Fitness B.V. zijn geldig gedurende de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot twee (2) maanden na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
4.3. Overeenkomsten komen tot stand doordat Embedded Fitness B.V. de door opdrachtgever verstrekte opdracht schriftelijk aanvaardt, dan wel op het moment dat Embedded Fitness B.V. tot de uitvoering van de opdracht overgaat.

Artikel 5 Prijzen en tarieven
5.1. Alle vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
5.2. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief reis-en verblijfskosten, bouwkundige werkzaamheden voor plaatsing en installatie interactieve items  en meerwerk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
5.3 Embedded Fitness B.V. is gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijzen/tarieven, indien Embedded Fitness kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering prijswijzingen hebben voltrokken ten aanzien van bijvoorbeeld materiaal en lonen of andere factoren, ondanks dat deze voorzienbaar waren ten tijde van het opstellen van de offerte c.q. de vaststelling van de prijzen.
5.4. overeengekomen tarieven worden door Embedded Fitness B.V. in ieder geval jaarlijks gewijzigd overeenkomstig het CPI-indexcijfer “alle huishoudens”.
5.5. slechts indien de prijs- c.q. tariefsverhoging  meer dan 10% bedraagt, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst met Embedded Fitness B.V. te ontbinden.
5.6 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is in dat geval zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment tot aan de datum van algehele voldoening, een rente van 1% per maand verschuldigd (waarbij een deel van een maand als gehele maand wordt gerekend) of de wettelijke rente indien deze hoger is, een en ander onverminderd de verdere rechten die Embedded Fitness B.V. heeft.
5.7. De opdrachtgever zal indien Embedded Fitness B.V. tot incasso overgaat, naast het verschuldigde bedrag, tevens gehouden zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of ter bewaring van haar rechten anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, vermeerderd met de verschuldigde BTW.

Artikel 6 Wijziging van de opdracht c.q. meer-en minderwerk
6.1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
6.2. indien in overleg met opdrachtgever wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen Embedded Fitness B.V en opdrachtgever, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 7 risico en aansprakelijkheid
7.1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken of diensten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever gebruikte hulppersoon zijn gebracht.
7.2. indien opdrachtgever interactieve bewegingsitems laat verplaatsen naar een andere locatie is hij verplicht Embedded Fitness B.V. op voorhand hiervan in kennis te stellen. Indien er direct na een verplaatsing een gebrek ontstaat aan interactieve items dan wordt dit gebrek geacht te zijn ontstaan door de verplaatsing, tenzij opdrachtgever aantoont dat dit niet het geval is.
7.3. Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik en het laten gebruiken alsmede de toepassing in zijn organisatie van onder meer de interactieve bewegingsitems, overige apparatuur, hulpmiddelen, programmatuur, verwerking van scoregegevens en voor door de opdrachtgever zelf te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer. Embedded Fitness B.V. is nimmer aansprakelijk en opdrachtgever vrijwaart Embedded Fitness B.V. voor eventuele ongevallen en/of schade die voortvloeit uit het onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de interactieve bewegingsitems. Opdrachtgever is dan ook zelf verantwoordelijk voor het (laten) opleiden en begeleiden van de personen die gebruik maken van de interactieve bewegingsitems.
7.4. Opdrachtgever is verplicht eventuele incidenten, in de ruimste zin des woords, die betrekking hebben op (het gebruik van) de interactieve bewegingsitems terstond schriftelijk aan Embedded Fitness B.V. te melden.
7.5. Embedded Fitness B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade (zoals schade wegens gederfde winst, extra inzet personeel, vertragingsschade, schade wegens verlies of het niet kunnen gebruiken van gegevens, enz.), immateriële schade of bedrijfsschade.
7.6. De aansprakelijkheid van Embedded Fitness B.V. jegens opdrachtgever is uit welke hoofde dan ook beperkt tot de contractsom exclusief BTW die Embedded Fitness B.V. in verband met de software en/of hardware die de schade heeft toegebracht, of de verrichte diensten waardoor de schade is toegebracht, van opdrachtgever heeft ontvangen. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Embedded Fitness B.V. in voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het terzake geldende risico.
7.7. Behoudens in geval van grove schuld of opzet van Embedded Fitness B.V., zal opdrachtgever Embedded Fitness B.V. vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, terzake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met het gebruik van de interactieve bewegingsitems.

Artikel 8 Rechten van intellectuele en/of industriële eigendom
8.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Embedded Fitness B.V. of dienst licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopiëren vervaardigen.
8.2.Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendommen uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
8.3. Het is Embedded Fitness B.V. toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Embedded fitness B.V. door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. De beveiligingsmaatregelen hebben onder meer tot doel te voorkomen dat opdrachtgever in staat is een reservekopie van het programmatuur te maken.
8.4. Het is Embedded Fitness B.V. toegestaan de door haar geleverde programmatuur gegevens van verrichtingen, prestaties en overig gebruik te laten opslaan die gebruikt kunnen worden voor onder meer verbetering van het systeem.
8.5. Embedded Fitness B.V. zal opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsordening jegens opdrachtgever welke gebaseerd is op de bewering dat door Embedded Fitness B.V. zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat opdrachtgever Embedded Fitness B.V. onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en in de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Embedded Fitness B.V. . Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Embedded fitness B.V. verlenen, opdat Embedded Fitness B.V. zich, zo nodig in naam van opdrachtgever, tegen deze rechtsvormen kan verweren.
8.6. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende breuk verband houdt met wijzigingen die opdrachtgever –ondanks dat dit niet is toegestaan- in de programmatuur, apparatuur of materialen heeft aangebracht of voor derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Embedded Fitness B.V. zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Embedded Fitness B.V. een gerede kans bestaat dat dat een zodanig inbreuk zich voordoet, zal Embedded Fitness B.V. het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of ervoor zorgdragen dat de opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, apparatuur of materialen, ongestoord kan blijven gebruiken

Artikel 9 Inspectie en reclames
9.1. Opdrachtgever dient alle geleverde producten en diensten direct na aflevering te controleren op mogelijke gebreken of andere tekortkomingen.
9.2. Indien opdrachtgever van mening is dat een door Embedded Fitness B.V. geleverd product of geleverde dienst niet voldoet aan hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen, dient opdrachtgever Embedded Fitness B.V. daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen 8 dagen na levering, dan  wel 5 dagen na het moment waarop opdrachtgever redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming.
9.3. Alle bezwaren van opdrachtgever tegen een factuur van Embedded Fitness B.V. of een door Embedded Fitness B.V. automatisch geïncasseerd bedrag, dienen binnen 8 dagen na factuurdatum of datum van de automatische incasso schriftelijk aan Embedded Fitness B.V. te worden gemeld, waarna het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag als door opdrachtgever erkend geldt

Artikel 10 Vertrouwelijkheid (geheimhouding)
10.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke  informatie en bedrijfsgeheimen van Embedded Fitness B.V. of diens licentiegevers kan bevatten. Opdrachtgever verbindt zich deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun medewerkers alsmede door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
10.2. informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij informatie door één der partijen als niet vertrouwelijk is aangeduid en/of reeds op enige manier openbaar was voordat één der partijen de informatie naar buiten bracht.
10.3. Embedded Fitness B.V. zal de naam van opdrachtgever in haar uitlatingen naar derden mogen gebruiken, tenzij opdrachtgever schriftelijk aangeeft dat hij dit niet wenst.

Artikel 11 Overmacht
11.1. er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van Embedded Fitness B.V. indien er sprake is van overmacht, waaronder mede wordt verstaan computerstoringen, stroomuitval, ziekte van het personeel , en alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Embedded Fitness B.V. geen invloed kan op uitoefenen.
11.2. Indien de periode van overmacht langer dan 60 (zestig) aaneengesloten dagen heeft geduurd, heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat Embedded fitness B.V. gehouden is tot enige vergoeding van de schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van die ontbinding. Embedded Fitness B.V. is gerechtigd tot betaling door opdrachtgever door de opdrachtgever van alle producten en/of diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan opdrachtgever zijn geleverd.

Artikel 12 tussentijdse Beëindiging
12.1. Embedded fitness B.V. is gerechtigd de tussen Embedded Fitness B.V. en opdrachtgever gesloten overeenkomsten tussentijds te beëindigen. Dit dient schriftelijk te geschieden. De opzegging dient te geschieden met inachtneming van een redelijk opzegtermijn van tenminste drie (3) maanden.
12.2. Iedere partij is gerechtigd om de tussen Embedded Fitness B.V. en opdrachtgever gesloten overeenkomsten buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijk termijn herstelt. Ontbinding ontslaat opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Embedded Fitness B.V. geleverde producten en/of diensten, tenzij Embedded Fitness B.V. terzake van dat bepaalde product en/of die dienst in verzuim is.
12.3. Embedded Fitness B.V. heeft het recht de met opdrachtgever gesloten overeenkomsten terstond zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen in onder meer elk van de navolgende gevallen:
a. Opdrachtgever enige termijn van het ingevolge de tussen Embedded Fitness B.V. en opdrachtgever gesloten overeenkomsten, verschuldigde bedrag niet tijdig op de vervaldag aan Embedded Fitness B.V. betaalt, ongeacht of opdrachtgever al dan niet in gebreke is gesteld;
b. Opdrachtgever enige verplichting uit de tussen opdrachtgever en Embedded Fitness B.V. gesloten overeenkomsten niet geheel, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt of een daarmee strijdige handeling verricht;
c. Opdrachtgever, zijnde een natuurlijk persoon, komt te overlijden onder, onder curatele wordt gesteld of anderszins het vrije beheer over het vermogen van opdrachtgever verliest;
d. opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling of faillissement aanvraagt, of in staat van faillissement wordt verklaard;
e. Opdrachtgever, zijnde een rechtspersoon of onderneming besluit tot liquidatie van de rechtspersoon of onderneming, de onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of verplaatst naar een ander land dan waar opdrachtgever blijkens de met Embedded Fitness B.V. gesloten overeenkomst bij ondertekening daarvan is gevestigd, dan wel opdrachtgever een besluit tot zodanige staking of verplaatsing  neemt;
f. Opdrachtgever, metterwoon het land van de woonplaats of vestiging van opdrachtgever ten tijde van het aangaan van de met Embedded Fitness B.V. gesloten overeenkomst verlaat, althans gegronde reden en/of vrees bestaan dat opdrachtgever zulks zal doen;
g. Op een substantieel deel van de activa c.q. ten laste van opdrachtgever beslag wordt gelegd, of deze acitva met beslag of andere gerechtelijke maatregelen worden bedreigd;
h. Opdrachtgever bij het aangaan van de met Embedded Fitness B.V. gesloten overeenkomsten onjuiste opgave heeft verstrekt, dan wel Embedded Fitness B.V. niet in kennis heeft gesteld van feiten of omstandigheden waarvan het belang naar het oordeel van Embedded Fitness B.V.  van dien aard is, dat Embedded Fitness B.V. de met opdrachtgever gesloten overeenkomsten niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan van de met Embedded Fitness B.V. de juiste stand van zaken had gekend;
i. De statuten of reglementen van opdrachtgever, zijnde een rechtspersoon worden gewijzigd of indien een wijziging optreedt ter zake van de bestuurders, commissarissen, aandeelhouders of feitelijk leidinggevende personen van opdrachtgever, voor zover deze omstandigheden naar het redelijk oordeel van Embedded Fitness B.V. een aanmerkelijke verzwaring van risico’s voor Embedded Fitness B.V. meebrengen;
j. De verzekering van de producten door verzekeraars wordt opgezegd, of de verzekeringspolis wordt geroyeerd, of een bestaande verzekering niet wordt verlengd en bij andere verzekerings- maatschappijen geen, naar het oordeel van Embedded Fitness B.V. , voldoende dekking kan worden verkregen;
k. aan het object schade wordt toegebracht, die niet door de verzekering is gedekt of terzake waarvan verzekeraars aan Embedded fitness B.V. anderszins geen schadeloosstelling uitkeren;
l. Bij verlies (diefstal en verduistering daaronder begrepen) van de producten die Embedded Fitness B.V. ter beschikking heeft gesteld aan opdrachtgever, gehele vernietiging van de producten, of indien de producten geheel of ten dele om een andere reden uit de macht van opdrachtgever geraken;
m. Zich enige andere omstandigheid voordoet als gevolg waarvan de rechten van Embedded Fitness B.V. met betrekking tot de producten in gevaar kunnen worden gebracht, of zodanige vrees bestaat dat de continuïteit van opdrachtgever niet langer is gewaarborgd.
12.4. Tussentijdse beëindiging volgens lid 1 en 3 van dit artikel alsmede ontbinding volgens lid 2 van dit artikel ontslaat opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Embedded Fitness B.V. geleverde producten en/of diensten, tenzij Embedded fitness B.V. terzake van dat bepaalde product en/of die bepaalde dienst in verzuim is. Opdrachtgever is verplicht terstond aan zijn betalingsverplichting te voldoen met vergoeding zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, schade en interesten.
12.5. Direct na beëindiging van de tussen Embedded fitness B.V. en opdrachtgever gesloten overeenkomsten, om welke reden ook, raakt opdrachtgever het recht van gebruik van ter beschikking gestelde producten, alle exemplaren van documentatie en andere materialen die in het kader van de overeenkomsten aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, in goede en oorspronkelijke staat per ommegaande aan Embedded Fitness B.V. te retourneren.
12.6. Alle kosten verband houdende met retournering zoals bedoeld in lid 5 van dit artikel zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 13 Hoofdelijkheid
Wanneer de overeenkomsten door Embedded Fitness B.V. zijn gesloten met meer personen en/of rechtspersonen als opdrachtgever, dan zijn al die personen en/of rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomsten.

Artikel 14 Overdracht aan derden
14.1. Embedded Fitness B.V. is te allen tijden gerechtigd de producten, onder gestand houding van haar verplichtingen uit de met opdrachtgever gesloten  overeenkomsten en zonder voorafgaande kennisgeving aan opdrachtgever, in eigendom over te dragen aan derden, dan wel daarop een beperkt recht te vestigen. Het is opdrachtgever niet toegestaan rechten en/of verplichtingen uit deze overeenkomsten aan derden over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijk toestemming van Embedded Fitness B.V..
14.2. Embedded fitness B.V. is te alle tijde gerechtigd om de rechten en verplichtingen uit hoofde van de met opdrachtgever gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen.

Artikel 15 Overige bepalingen
15.1. Indien opdrachtgever in strijd met zijn verplichtingen uit hoofde van het bepaalde in deze algemene voorwaarden en/of overeenkomst(en) handelt, zal hij aan Embedded Fitness B.V., zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een boete verbeuren van €50.000,- alsmede een boete van €5.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Embedded Fitness B.V. om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten interesten te vorderen voor zover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat.
15.2. Embedded Fitness B.V. is gerechtigd (onderdelen van) de interactieve items bij onderhoud, reparatie, vernieuwing of in andere gevallen, te vervangen en/of te wijzigingen, mits Embedded Fitness B.V. vergelijkbare kwaliteit en/of functie functionaliteit levert aan opdrachtgever
15.3. Geschillen tussen Embedded fitness B.V. en opdrachtgever die voortvloeien uit of betrekking hebben op onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandigen betreffende levering door Embedded Fitness B.V. van producten en/of diensten, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in de feitelijke vestigingsplaats van Embedded Fitness B.V.